"Jeździectwo jest eleganckim sportem i wszyscy jego uczestnicy powinni z przejawami nieelegancji i braku kultury stanowczo walczyć."
Wojciech Mickunas
Oświadczenie uczestnika zajęć w Equitime
Zasady bezpieczeństwa
REGULAMIN ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ INSTRUKTORÓW EQUITIME
NA TERENIE STAJENKI LEŚNE SZLAKI W STRASZYDLU

„Najważniejsze jest bezpieczeństwo jeźdźca i dobro konia”

1. Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni oraz na terenie Ośrodka winna zachować obowiązujące ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.
2. Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca na terenie Ośrodka Jeździeckiego przyjmuje do wiadomości, że zarówno koń, jak i inne zwierzęta przebywające na terenie Ośrodka Jeździeckiego LEŚNE SZLAKI nie są przedmiotami, lecz istotami żywymi, potrafiącymi odczuwać cierpienie, ból zarówno fizyczny jak i psychiczny, dlatego w obcowaniu z nimi uczestnicy powinni okazać im szacunek i godne traktowanie w sposób nienarażający ich na niepotrzebny stres. Wszystkie przypadki wymagające opieki weterynaryjnej lub zauważonego niehumanitarnego traktowania zwierząt należy bezwzględnie zgłosić właścicielowi Ośrodka lub instruktorowi.
3. Zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka Jeździeckiego LEŚNE SZLAKI.
4. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach, których opiekunami i szkoleniowcami są posiadający odpowiednie kwalifikacje instruktorzy.
5. Terminy zajęć określone są w harmonogramie zajęć (decyduje kolejność zgłoszeń).
6. Jednostka lekcyjna wynosi 45 min. przy samodzielnej jeździe konnej i 30 min. przy jeździe na lonży.
7. Karnet jazdy konnej upoważnia do odbycia 10 treningów (45 min, 30 min lub częśc 30 min., część 45 min.).
8. Karnet ważny jest przez 8 tygodni, po terminie 8 tygodni od zakupu niewykorzystane jazdy przepadają.
9. Z jednego karnetu mogą korzystać dwie osoby, jeżeli jest to rodzeństwo lub rodzic i dziecko.
10. Zapisy na konkretny termin przyjmują instruktorzy osobiście w Ośrodku lub telefonicznie.
11. Zmiana ustalonego terminu jazdy jest możliwa najpóźniej 24 godziny przed terminem umówionych zajęć, w innym przypadku jazda z karnetu przepada, a osoby z jazd pojedynczych nie będą zapisywane na kolejne jazdy.
12. Instruktor nie ma obowiązku przypominać o terminie ważności karnetu oraz zarezerwowanych terminach.
13. Zajęcia realizowane są na ujeżdżalni, czworoboku, roundpen lub w terenie.
14. W czasie zajęć uczestnicy są zobowiązani do noszenia odpowiedniego stroju sportowego zgodnego z wymogami bezpieczeństwa w tym: toczka lub kasku jeździeckiego chroniącego głowę z zapięciem co najmniej trzypunktowym, butów na niezbyt grubej, gładkiej podeszwie z niewielkim obcasem, spodni chroniących nogi przed otarciami, w ramach możliwości rękawiczek zabezpieczających dłonie przed otarciami. Zaleca się korzystanie z kamizelek ochronnych. Długie włosy muszą być związane, unikamy ozdób, luźnej odzieży.
15. Ośrodek nie zapewnia uczestnikom zajęć ubrania ochronnego. Wyjątkiem są kaski jeździeckie udostępniane początkującym, którzy jeszcze nie posiadają własnych.
16. Opłaty za zajęcia pobierane są u instruktora bezpośrednio przed jazdą.
17. Opłata za zajęcia, które nie odbyły się w ustalonym terminie z powodu nieobecności osoby zapisanej, a nieobecność nie była wcześniej zgłoszona zgodnie z pkt. 8 niniejszego regulaminu, nie podlega zwrotowi, ani nie jest zaliczana na poczet kolejnych jazd. Spóźnienie na umówioną jazdę nie zwalnia z pełnej odpłatności za daną jazdę.
18. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby (dzieci od lat 8, młodzież i dorośli), które przedłożą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach jeździeckich lub podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego (oboje rodziców), oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach jeździeckich oraz zgodę na udział dziecka w przedmiotowych zajęciach.
19. Ustalenia pkt. 14 nie dotyczą oprowadzania na koniu.
20. W zajęciach na ograniczonym terenie może brać udział jednocześnie ilość osób każdorazowo określana przez instruktora.
21. Reguły zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć jeździeckich:
 • O przydzieleniu konia każdej osobie decyduje wyłącznie instruktor.
 • Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia.
 • Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia, dopasowanie strzemion do wzrostu jeźdźca.
 • Jeźdźcom początkującym, pobierającym lekcje na lonży, w przygotowaniu konia pomaga instruktor lub wyznaczona przez niego osoba. Jeźdźcy, którzy ukończyli kurs jazd na lonży, przygotowują konia samodzielnie pod okiem instruktora.
 • W związku z koniecznością przygotowania konia do jazdy, każdy uczestnik powinien przychodzić do stajni co najmniej 30 min. przed umówioną godziną ich rozpoczęcia. Czas jazdy liczy się od umówionej godziny. Jazda, która z winy uczestnika zajęć rozpocznie się z opóźnieniem, jest krótsza o czas opóźnienia.
 • Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy, uczestnik zajęć zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w czas jazdy.
 • Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł, stosując się do poleceń prowadzącego zajęcia. Może to oznaczać przekazanie konia innej osobie (za zgodą instruktora) lub odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycie wędzidła, odniesienie używanego sprzętu do siodlarni, wyczyszczenie kopyt, wyczyszczenie konia szczotką, odprowadzenie konia do boksu.
 • Uczestnik zajęć może jeździć tylko w obecności instruktora i obowiązany jest do ścisłego wykonywania poleceń instruktora, przestrzegania zasad BHP oraz zachowywania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni.
 • W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wykonywać starannie polecenia instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni. Uczestnik jazdy jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia przez niego poleceń prowadzącego jazdę instruktora. Do szkód zalicza się: kontuzje uczestnika jazdy, kontuzje koni, uszkodzenie sprzętu oraz obiektów budowlanych, w których zajęcia się odbywają,
 • W razie niewłaściwego (w opinii instruktora) zachowania uczestnika zajęć, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji, aż do usunięcia z zajęć oraz z Ośrodka włącznie. W takim przypadku nie przysługuje uczestnikowi zajęć zwrot kosztów za jazdę.
 • Uczestnik zajęć jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód powstałych w wyniku jego zawinionego działania lub zaniechania. Do szkód zalicza się: kontuzje uczestnika jazdy, kontuzje koni, uszkodzenie lub zagubienie sprzętu (siodło, ogłowie, kantar, kopystka, szczotki itp.) pozostawionego w boksie lub innym, nie przeznaczonym dla nich miejscu oraz uszkodzenia innych obiektów, w których zajęcia się odbywają.
 • Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
22. Każdy uczestnik zajęć powinien dbać o podnoszenie poziomu swojej wiedzy i umiejętności jeździeckich.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Przebywanie w stajni jest możliwe tylko w obecności instruktora bądź pracownika Ośrodka Jeździeckiego.
2. Zakazuje się biegania, krzyczenia, wykonywania gwałtownych ruchów w stajni. Należy zachować spokój, nie denerwować koni swoim zachowaniem.
3. Zakazuje się dokarmiania, pojenia koni.
4. Przed ominięciem, podejściem do konia należy zwrócić na siebie jego uwagę.
5. Nigdy nie podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi.
6. Przy przechodzeniu obok konia stojącego na korytarzu nie zatrzymywać się, nie podchodzić blisko zadu konia, nie klepać go po zadzie.
7. Czyszczenie koni odbywa się na korytarzu w stajni, lub na zewnątrz, chyba że instruktor zarządzi inaczej.
8. Przy czyszczeniu konia należy zachować szczególną ostrożność.
9. Koń przy czyszczeniu nie może chodzić, bądź stać luzem, musi być uwiązany przy pomocy kantara i uwiązu lub uwiązów.
10. Należy zachować bezpieczny odstęp pomiędzy czyszczonymi na korytarzu końmi.
11. Zachowywać szczególną ostrożność przy podnoszeniu kończyn konia i czyszczeniu lub myciu kopyt.
12. Siodłamy wyłącznie czyste konie.
13. Przed osiodłaniem konia należy sprawdzić stan ogłowia, siodła oraz popręgu.
14. Sprzęt kładziemy, zawieszamy w miejscach do tego wyznaczonych.
15. Prowadząc konia, należy trzymać jedną ręką wodze przy pysku konia, natomiast drugą należy trzymać wodze lub uwiąz.
16. Przy wprowadzaniu, wyprowadzaniu ze stajni jednocześnie dwóch lub więcej koni należy w czasie prowadzenia zachować od poprzednika odległość co najmniej 2 m. Taką samą odległość zachowujemy podczas postoju.
17. Nie wolno dopuszczać, aby podczas postoju konie obwąchiwały się lub wzajemnie podgryzały.
18.Dosiadać konia i zsiadać z niego należy w sposób polecany przez instruktora i tylko w jego obecności.
19. Podczas jazdy w zespole nie wolno najeżdżać na konia poprzednika, przy wyprzedzaniu zachować odstęp co najmniej 3 m od wyprzedzanego konia – tak samo przy mijaniu.
20. Strzemiona muszą być dostatecznie szerokie tak, aby buty jeźdźca wchodziły w nie swobodnie.
21. Wskazane jest, aby buty jeźdźca nie były zelowane – podeszwa powinna być gładka od czubka buta aż do obcasa.
22. Obuta stopa powinna opierać się w strzemieniu najszerszą częścią , nigdy nie wkładać stopy do strzemienia aż po obcas.
23. Siedząc na koniu, nie wolno wypuszczać z rąk wodzy, chyba, że instruktor w czasie ćwiczeń zaleci inaczej.
24. Zakazuje się siadania na konia bez ochronnego, przystosowanego do jazdy konnej nakrycia głowy.
25. Osoby biorące udział w zajęciach jeździeckich obowiązuje odpowiedni strój jeździecki.
26. Przed wejściem na halę, na której prowadzona jest jazda, należy głośno poinformować o swoim zamiarze np. „uwaga wchodzę!”.
27. Wszelkie czynności z końmi lub przy koniach można wykonywać dopiero po zdjęciu biżuterii, po usunięciu z kieszeni przedmiotów mogących zagrażać życiu i zdrowiu ludzi lub koni oraz w związanych włosach.
28. Telefony komórkowe przed czyszczeniem koni oraz jazdą należy zostawić w bezpiecznym miejscu.
29. Zakazuje się wprowadzania psów bez smyczy lub niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt na teren Ośrodka.